Class 10 - FEI Int IClass 11a - BDYH Adv Med 96Class 11b - Adv Med 96 Junior RiderClass 12 - BD IYH 5YOClass 13 - BD IYH 6YOClass 14 - BD IYH 7YOClass 15 - Para Grade V TeamClass 16 - Para Grade IV TeamClass 17 - Para Grade III TeamClass 18 - Para Grade II TeamClass 19 - Para Grade I TeamPara Presentations